Prima pagină > Fără categorie > Opinia CHDOM despre închiderea Hyde Park-ului

Opinia CHDOM despre închiderea Hyde Park-ului

Opinia Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova despre închiderea Hyde Park-ului

OPINIE privind cazul Hyde Park

Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) din Republica Moldova a expediat pe adresa Comitetului Helsinki din Moldova o scrisoare prin care îl informează despre poziţia şi acţiunile întreprinse de CCA vis-à-vis de situaţia în jurul emisiunii Hyde Park  difuzată pe postul de radio Antena-C. Emisiunea a fost suspendată pe data de 19 iunie curent de către administraţia postului ca urmare a avertismentului public, cu posibilitatea retragerii licenţei, adresat de către CCA  postului de radio Antena C.

În nota informativa din data de 24 iunie 2003, CCA a motivat decizia sa prin faptul că Antena C, prin emisiunea Hyde Park, încalcă dispoziţiile Constituţiei, ale legislaţiei în vigoare, precum şi normele europene, întrucât în cadrul emisiunii sunt aduse critici dure autorităţilor şi liderilor politici, au loc instigări la violenţa, ură interetnică, declaraţii rasiste şi aversiuni naţionaliste.

Având în vedere faptul că această problemă a fost discutată sub diverse aspecte în mass-media şi ţinând cont de importanţa problemei, nu atât legată de Hyde Park, cât de înţelegerea principiilor independenţei mass-media şi a libertăţii de exprimare, Comitetul Helsinki face publică următoarea opinie.

Este cunoscut faptul că emisiunea Hyde Park, singura de acest gen in Republica Molodva, oferă tuturor celor interesaţi posibilitatea de a telefona şi de a vorbi cinci minute în eter pentru a-şi exprima opiniile în cele mai diverse domenii. În acest fel emisiunea Hyde Park asigură un exerciţiu efectiv al libertăţii de exprimare, necesitatea programului fiind incontestabilă într-o societate care tinde să devină democratică, mai ales că libertatea de exprimare a fost extrem de mult îngrădită în perioada sovietică, fiind nevoie în prezent de o exercitare în mod efectiv şi permanent a acestei libertăţi pentru a putea recupera handicapul şi deformarea generate de sistemul totalitar. Precizăm că din acest punct de vedere emisiunea Hyde Park reprezintă o adevarată scoală  a democraţiei.

Libertatea de exprimare este garantată de Constituţie (art. 32), de Convenţiaeuropeană a drepturilor omului (art.10) şi de alte norme internaţionale în materie. Aşa cum a statuat Curtea Europeana a Drepturilor Omului încă din 1976, această libertate constituie unul din fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice şi una din cerinţele prioritare ale progresului societăţii şi împlinirilor personale. Ea acoperă nu numai informaţiile şi ideile primite favorabil sau cu indiferenţă, dar şi pe acelea care ofensează, sochează sau deranjează. Acestea sunt cerinţele plurarismului, toleranţei şi spiritului deschis, fără de care nu există societate democratică. 

Este adevarat că libertatea de exprimare nu poate fi absolută, ea cunoscând anumite limite. Aceste limite trebuie să fie prevazute de lege, să fie necesare într-o societate democratică pentru protejarea altor valori, inclusiv pentru protecţia reputaţiei sau a drepturilor altor persoane.

Cazul Hyde Park trebuie analizat prin prisma faptului dacă în cadrul emisiunii au avut loc depăşiri ale limitelor libertăţii de exprimare, iar în cazul unui raspuns afirmativ, dacă trebuia sancţionată emisiunea Hyde Park pentru aceasta şi dacă măsurile luate de CCA şi administraţia postului Antena C erau necesare într-o societate democratică.

În primul rând trebuie să punem pe cântar, partea negativă a activităţii emisiunii menţionate pe un talger, şi cea pozitivă pe celălalt. Or, în cazul Hyde Park,  CCA  şi adminstraţia Antena-C s-au referit doar aspectele negative. Se face impresia că, urmărind un anumit scop, ei au scos din context doar anumite fraze, care par a fi relevante scopului urmărit. Trebuie să cântărim cât va pierde şi cât va câştiga societatea în întregime sau individul.

În al doilea rând, în cazul în care considerăm că acţiunile CCA sunt necesare într-o societate democratică pentru protejarea altor valori, inclusiv pentru protecţia reputaţiei sau a drepturilor altor persoane, atunci CCA ar fi trebuit să procedeze în mod analog şi cu emisiunea «Argument» de la televiziunea naţională, care reprezintă un atentat direct la dreptul la viaţa particulară şi intimă, cu atât mai mult că ultima se derulează într-un timp când poate fi afectată şi generaţia tânâră

În Hyde Park, discursurile vorbitorilor care au ridicat,  în opinia CCA, probleme din punctul de vedere al libertăţii de exprimare sunt criticile aduse autotităţilor sau liderilor politici şi declaraţiile care aduc atingere drepturilor unor grupuri etnice şi sociale.

Cricici dure aduse autorităţilor

În ceea ce priveste criticile aduse autorităţilor precizăm că limitele acestor critici sunt şi trebuie să fie mult mal largi decât în cazul unei persoane private. În acest sens s-a pronuntat şi Curtea Europeana a Drepturilor Omului  “limitetele criticii admisibile sunt mai largi faţă de guvern decât  faţă de un simplu particular.“

Acelaşi lucru este valabil şi pentru politicieni. Datorită funcţiilor înalte şi răspunderilor pe care le au, şi în special pentru că sunt delegaţi de catre popor să exercite suveranitatea în numele acestuia, ei sunt monitorizaţi  şi pot fi criticaţi în ceea ce fac, iar limitete criticii acceptabile şi în cazul lor trebuie să fie mult mai largi decât în alte situaţii. În plus, pentru că au o poziţie dominantă, politicienii trebuie să se abţină de la folosirea metodelor represive împotriva celor care îi critică. În acelaşi sens s-a pronunţat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul Lingels contra Austria, în hotărârea sa din 8 iulie 1986. 

Aşadar, putem afirma că politicienii, întrucât şi-au manifestat dorinţa de a fi implicaţi în rezolvarea problemelor întregii societăţi, devenind, în acest fel, persoane publice şi fiind permanent în vizorul presei, al societăţii civile şi al particularilor, trebuie să-şi asume şi riscul de a fi criticaţi.

Din păcate, actualii guvernanţi nu numai că refuză să accepte critica, dar intervin brutal în toate domeniile sociale în special în presă, justiţie, servicii, administraţie la toate nivelele, înlocuind persoanele inconvenabile cu sjujitori servili şi fideli ai puterii. Amintim că această practică de sfidare a democraţiei are loc în timpul deţinerii de către Republica Moldova a Preşedenţiei Comitetului de Miniştri al Consiliul Europei.

În cazul criticilor formulate în cadrul emisiunii Hyde Park, se pare că nu atât sensul a deranjat, ci mai curând felul formulârii criticii, termenii duri, necivilizaţi, care lezeaza demnitatea umană, folosiţi în acest sens, aşa cum este precizat în nota informativă a CCA. Menţionăm că folosirea lor în emisiunea Hyde Park, că de altfel şi în alte medii, reprezintă o realitate socială şi că dacă această realitate este considerată a fi o problemă în societate, şi anume una de civilizaţie şi cultură a exprimării, atunci trebuie căutate soluţii pentru rezolvarea acesteia. Dar poate mai mult, multitudinea de probleme sociopolitice acumulate în societate, nedorinţa unui individ sau a anumitor grupuri să le mai tolereze şi incapacitatea autorităţilor publice să le soluţioneze generează situaţii când unii indivizi se văd obligaţi să utilizeze cuvinte dure pentru a sublinia importanţa, pentru ei, a problemelor abordate.

Soluţia aleasă de către CCA şi administraţia postului Antena-C a fost cea mai simplă –  aceea de a închide emisiunea, asemenea struţului care pentru a se proteja ascunde capul în nisip. Această cale reprezintă de fapt o ignorare a problemei şi nu va îmbunătăţi  în nici un caz situaţia, întrucât acele persoane nu vor fi convinse în acest fel sa renunţe la folosirea termenilor necivilizaţi, iar faptul că nu vor fi auziţi în cadrul emisiunii Hyde Park, nu-i va împiedica să-i folosească în continuare şi să-i ducă la cunostinţa celorlalţi prin alte mijloace.

Aparenta reducere la tăcere a acestor persoane prin închiderea emisiunii poate avea un efect contrar celui scontat. Fenomenul ar putea capăta amploare şi ar putea răbufni cu o putere şi mai mare, or prin intermediul emisiunii Hyde Park acest fenomen era cel puţin cunoscut şi, de asemenea, exista posibilitatea determinării acestor persoane să renunţe la exprimări necivilizate.

Prin urmare, nu poate fi vorba de o depăşire a limitelor criticii aduse autorităţilor sau liderilor politici în cadrul emisiunii Hyde Park, ci de o lipsă de civilizaţie şi cultură a exprimării în formularea criticilor respective. De altfel, aceleaşi deficienţe ar putea fi reproşate cu succes înalţilor demnitari de stat şi Preşedintelui ţării. De aceea acestă problemă nu poate fi imputată emisiunii Hyde Park, emisiune care dimpotrivă putea să aducă un aport la soluţionarea ei.

 Declaraţii care aduc atingere unor grupuri etnice şi sociale

În ceea ce priveşte declaraţiile naţionaliste şi rasiste făcute pe post în cadrul emisiunii Hyde Park trebuie făcută distincţia între autorii acestor opinii şi emisiunea Hyde Park, ca organ de presă care aduce la cunoştinţa publicului larg existenţa unor astfel de tendinţe în societate.

 Declaraţiile în cauză depăşesc limitetele libertăţii de exprimare garantată de Constituţie şi Convenţia europeană a drepturilor omului. Persoanele care fac asemenea declaraţii sunt pasibile de răspundere penală, iar instituţiile competente ale statului se pot autosesiza şi pot ancheta aceste cazuri. Prin închiderea emisiunii, la fel ca în cazul anterior, problema este de fapt ignorată şi camuflată, existând riscul conturării unui fenomen şi al unei explozii sociale.

De asemenea, nu trebuie exclusă şi ipoteza că aceste declaraţii ar fi putut fi făcute de agenţi ai securităţii sau ai MAI, având în vedere atitudinea şi practica deja cunoscute ale acestor instituţii faţă de presa de opoziţie, pentru a le putea folosi împotriva postului de radio şi pentru a le putea invoca mai tâziu motive de închidere a emisiunii.

În acelaşi timp, aşa cum a precizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul Jersild contra Danemarcei, discursurile ofensatoare ar putea avea ca efect ridiculizarea autorilor lor şi nu promovarea opiniilor lor naţionaliste sau rasiste.

Trebuie precizat că emisiunea Hyde Park nu avea ca scop promovarea unor astfel de idei, ci doar oferea posibilitatea celor interesati să-şi exprime opiniile, luând practic pulsul societăţii şi a trăirilor ei. Din acet punct de vedere putem vorbi chiar de un serviciu pe care-l face emisiunea Hyde Park autorităţilor, permiţându-le să cunoască, într-o anumită măsură, pe de parte opiniile celor care vorbesc şi pe de alta, anumite tendinţe negative sau pozitive.

Libertatea presei este unul din cele mai eficiente mijloace prin care publicul află şi îşi formează opinii despre evenimentele sociale despre ideile şi atitudinile conducătorilor politici. În sens larg libertatea dezbaterii publice reprezintă esenţa conceptului de societate democratică.

Din acest punct de vedere emisiunea Hyde Park prezenta o imagine reală a unei părţi din societate, opinia publică având dreptul să fie informată cu privire la atitudinile sociale negative notorii, inclusiv cele neplăcute.

Întrebarea care se pune este dacă este necesară într-o societate democratică suspendarea emisiuni pentru faptul că a răspândit declaraţii naţionaliste sau rasiste ale unor persoane. Intr-un caz similar examinat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, un jurnalist din Danemarca a fost condamnat de instanţele naţionale pentru că a realizat o emisiune în care un grup de tineri au facut declaraţii rasiste. Prin emisiunea în cauză jurnalistul a atras atenţia opiniei publice privind apariţia unui nou fenomen în Danemarca, acela al rasismului violent.  În hotărârea sa, Curtea a statuat că măsurile luate de autorităţile naţionale au încălcat art 10 al Convenţiei europene a dreptrulor omului, articol care garantează libertatea exprimării.   

În argumentele sale Curtea a reafirmat că: libertatea de exptimare constituie unul din fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice şi una din cerinţele prioritare ale progresului societăţii şi împlinirilor personale. Ea acoperă nu numai informaţiile şi ideile primite favorabil sau cu indiferenţă, dar şi pe acelea care ofensează, sochează sau deranjează. Curtea consideră că este de datoria presei să transmită informaţii şi idei cu privire la chestiunile de interes public. Informaţiile exprimate pe baza unor interviuri, editate sau nu, constituie unul dintre cele mai importante miljoace prin care presa poate să-şi joace rolul său vital de « câine de paza »  public.

Astfel putem observa că, deşi în cazul Hyde Park-ului nu există o condamnare, totuşi măsura luată faţă de ea, aceea de închiderea a emisiunii pentru faptul că a răspândit declaraţii ofensatoare şi deranjante, nu este necesară într-o societate democratică. Mai mult decăt atât această măsură nu poate avea decât consecinţe negative, întrucât persoanele care au facut astfel de afirmaţii nu  şi-au schimbat în acest fel opiniile şi vor continua să le promoveze, existând şi în acest caz pericolul răbufnirii fenomenului cu altă putere.

În concluzie putem afirma că felul în care administratia postului Antena C şi autorităţile, în special CCA, au inţeles  să rezolve o problemă legată de libertatea de exprimare reprezintă mai curând o ignorare a acesteia, ceea ce nu face altceva decât să slăbeasca credibilitatea instituţiilor mass-media din Republica Moldova.

Considerăm acest caz ca fiind un abuz din partea autorităţilor, şi o modalitate total neavenită de a rezolva o problemă privind limitele libertăţii de exprimare, ceea ce ridică încă o dată problema libertăţii presei în Republica Moldova. Comitetul Helsinki  invită autorităţile să oprească influenţarea mass-media şi presiunile la adresa acesteia, pentru a permite crearea unui spaţiu informaţional competitiv şi obiectiv în aceasta regiune.

Categorii:Fără categorie
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: