Statut ACI HP

Asociaţia Civică Internaţională Hyde Park

I. Dispoziţii generale

Asociaţia Civică Internaţională “Hyde Park” (în continuare HP) este o organizaţie neguvernamentală, non-politică, non-profit, care se bazează pe participarea liberă a membrilor la activitatea asociaţiei în vederea realizării scopurilor statutare.

HP îşi desfăşoară activitatea legal şi în conformitate cu  prezentul statut.

HP este organizaţie internaţională, fondată la Chişinău la 11 mai 2003. Din 22 aprilie 2007 activează ca asociaţie neformală.

HP este constituită pentru un termen nelimitat.

II. Scopurile HP

Scopurile HP sunt următoarele:

–         să contribuie la dezvoltarea societăţii civile şi a instituţiilor acesteia, la creşterea nivelului de cultură şi educaţie civică a cetăţenilor;

–         să promoveze concepţia şi principiile liberei exprimări şi a accesului liber la informaţie;

–         să contribuie la integrarea membrilor HP în societate, la promovarea şi afirmarea valorii acestora;

–         să organizeze şi să finanţeze programe specifice necesare realizării scopurilor sale;

–         să organizeze şi să desfăşoare alte activităţi justificate de realizarea prevederilor statutare.

III. Metodele de activitate

HP va urmări atingerea scopurilor sale prin:

– Organizarea de seminare, mese rotunde, dezbateri, acţiuni stradale şi culturale.

– Elaborarea de proiecte şi programe individuale sau comune cu alte O.N.G-uri din ţară şi de peste hotare.

– Editarea de cărţi, reviste, pagini de Internet şi alte materiale.

– Realizarea de programe radio şi TV, fondarea instituţiilor mass-media proprii.

– Alte activităţi economice permise de lege.

IV. Patrimoniul HP

HP poate dispune cu titlu de proprietate de bunuri mobile şi imobile, poate avea alte drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale necesare pentru activităţile sale.

Patrimoniul HP se poate constitui din:

–         cotizaţiile membrilor;

–         donaţii de la persoane fizice sau juridice din ţară şi de peste hotare;

–         mijloacele obţinute în urma desfăşurării activităţilor economice în condiţiile legii;

–         alte surse legale.

V. Adunarea Generală

Organul suprem al HP este Adunarea Generală (A.G.).

A.G. este convocată o dată în an în sesiune ordinară. A.G. poate fi inițiată de orice membru cu drept de vot în sesiune extraordinară, pe internet (grupul de pe facebook) și chestiunea pusă la vot se adoptă cu majoritate simplă, de 50% + 1 dintre membrii HP, ori de câte ori este necesar.

La lucrările A.G. pot participa membrii organizaţiei. Fiecare membru dispune de un singur vot. La lucrările A.G. pot participa şi alte persoane invitate de Consiliu fără drept de vot.

Membrii cu drept de vot pot participa la lucrările A.G. şi prin intermediul mijloacelor electronice disponibile: chat, skype, viber, etc.

Adunarea este deliberativă dacă la lucrările ei participa cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor.

Dacă la data convocării numărul membrilor participanţi la A.G. este mai mic de 50 % + 1, va fi convocată, în cel mult 7 zile, o nouă adunare care va adopta hotărâri cu majoritatea simplă a celor prezenţi.

Adunarea Generală adoptă hotărâri prin votul majorităţii simple (50%+1) al celor care participă la lucrările A.G.:

–         aprobă Statutul HP; modifică şi completează Statutul cu votul a 2/3 din numărul membrilor HP prezenţi la AG;

–         aprobă Bugetul HP;

–         aprobă anual cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei lunare;

–         aprobă cererile de aderare sau propunere de numire a membrilor onorifici.

VI. Senatul onorific HP

Senatul este un organ consultativ. Calitatea de membru în Senat este conferită sau retrasă prin decizia majorității simple a membrilor HP. Membrii Senatului pot să nu fie membri HP, dar nu trebuie să fie lideri politici sau guvernamentali.

VII. Dobândirea si încetarea calitatii de voluntar. Drepturile si obligatiile voluntarilor HP

Pentru a dobândi calitatea de voluntar al HP, solicitantul trebuie sa îndeplineasca urmatoarele condiții: să accepte prevederile prezentului statut; să înainteze o cerere pe suport hârtie sau format electronic oricărui membru HP, cererea să fie susținută de cel puțin 3 membri HP ca persoana să fie adăugată în grupul FB;

Calitatea de voluntar încetează de drept la data când prezinta o cerere unui membru al Asociatiei;

Voluntarii au dreptul: să participe gratuit la cursurile de instruire organizate de HP; să participe activ la elaborarea și derularea activităților și a proiectelor HP; să se încadrareze în activitatea HP pe funcții corespunzătoare aptitudinilor lor;

Voluntarii au următoarele obligații: să respecte legislația și Statutul HP; să se abțină de la fapte care dăunează organizației; să îndeplinească responsabil sarcinile primite în activitățile în care s-au implicat;

IX. Dobândirea si încetarea calității de membru. Drepturile și obligațiile membrilor HP

Dobândirea calității de membru e posibilă doar după ce solicitantul activează în cadrul HP în calitate de voluntar pentru o perioadă de minim o lună.

Calitatea de membru încetează la data când prezinta o cerere unui membru al asociației; prin decizia majorității membrilor pentru încălcarea prevederilor statutului.

Membrii au dreptul: să voteze și participe la activitățile HP; să se pronunțe asupra diverselor aspecte ale activității HP; să își probeze calitatea de membru, în exercitarea atributiilor specifice, cu legitimația de activist, eliberată de HP

Membrii au următoarele obligații: să respecte legislația și Statutul HP; să se abțină de la fapte care daunează imaginii organizației; să contribuie la realizarea scopurilor HP; să mediatizeze activitățile, proiectele și campaniile HP; să pastreze confidențialitatea informațiilor la care au acces în cadrul activității; să nu deterioreze mijloacele tehnice din dotarea HP, care i-au fost încredințate; să achite cotizaţia lunară de membru, stabilită anual de A.G.

X. Persoana împuternicită

Fiecare membru Hyde Park va fi persoană împuternicită timp de o lună, prin rotație, în ordine alfabetică a prenumelui. Decizia acestei persoane poate înlocui procedura de vot în situații de urgență, cînd o chestiune e pusă în discuție și nu se poate aștepta 24 ore pentru contabilizarea voturilor membrilor.
În aceste situații membrul care propune subiectul cere public (în grup închis, cu membrii aosicației) opinia persoanei împuternicite și aceasta poate decide pe loc în numele Hyde Park.

XI. Încetarea activităţii HP

HP îşi încetează activitatea: prin decizia A.G. dacă pentru aceasta au votat 3/4 din membrii HP.

După lichidare, patrimoniul rămas va fi utilizat în vederea realizării scopurilor statutare ale HP.

Aprobat de către Adunarea Generală a fondatorilor, proces-verbal nr.1 din 11 mai 2003

Modificat de către Adunarea Generală a membrilor din 09 mai 2009

Modificat de către Adunarea Generală a membrilor din 17 ianuarie 2015
Modificat de către Adunarea Generală a membrilor din 11 mai 2016 (ulterior, modificat pe internet)

  1. Niciun comentariu până acum.
  1. 12/09/2019 la 17:30

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: