Statut ACI HP

Asociaţia Civică Internaţională Hyde Park

I. Dispoziţii generale

Asociaţia Civică Internaţională “Hyde Park” (în continuare HP) este o organizaţie neguvernamentală, non-politică, non-profit, care se bazează pe participarea liberă a membrilor la activitatea asociaţiei în vederea realizării scopurilor statutare.

HP îşi desfăşoară activitatea legal şi în conformitate cu  prezentul statut.

HP este organizaţie internaţională, fondată la Chişinău la 11 mai 2003. Din 22 aprilie 2007 activează ca asociaţie neformală.

HP este constituită pentru un termen nelimitat.

II. Scopurile HP

Scopurile HP sunt următoarele:

–         să contribuie la dezvoltarea societăţii civile şi a instituţiilor acesteia, la creşterea nivelului de cultură şi educaţie civică a cetăţenilor;

–         să promoveze concepţia şi principiile liberei exprimări şi a accesului liber la informaţie;

–         să contribuie la integrarea membrilor HP în societate, la promovarea şi afirmarea valorii acestora;

–         să organizeze şi să finanţeze programe specifice necesare realizării scopurilor sale;

–         să organizeze şi să desfăşoare alte activităţi justificate de realizarea prevederilor statutare.

III. Metodele de activitate

HP va urmări atingerea scopurilor sale prin:

– Organizarea de seminare, mese rotunde, dezbateri, acţiuni stradale şi culturale.

– Elaborarea de proiecte şi programe individuale sau comune cu alte O.N.G-uri din ţară şi de peste hotare.

– Editarea de cărţi, reviste, pagini de Internet şi alte materiale.

– Realizarea de programe radio şi TV, fondarea instituţiilor mass-media proprii.

– Alte activităţi economice permise de lege.

IV. Patrimoniul HP

HP poate dispune cu titlu de proprietate de bunuri mobile şi imobile, poate avea alte drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale necesare pentru activităţile sale.

Patrimoniul HP se poate constitui din:

–         cotizaţiile membrilor;

–         donaţii de la persoane fizice sau juridice din ţară şi de peste hotare;

–         mijloacele obţinute în urma desfăşurării activităţilor economice în condiţiile legii;

–         alte surse legale.

V. Adunarea Generală

Organul suprem al HP este Adunarea Generală (A.G.).

A.G. este convocată o dată în an în sesiune ordinară. A.G. poate fi convocată de Consiliu în sesiune extraordinară, sau de 50% + 1 dintre membrii HP, ori de câte ori este necesar.

La lucrările A.G. pot participa membrii organizaţiei. Fiecare membru dispune de un singur vot. La lucrările A.G. pot participa şi alte persoane invitate de Consiliu fără drept de vot.

Organizarea lucrărilor A.G. este în sarcina Consiliului. Convocarea A.G. va fi anunţată de către Consiliu prin notificare personală cu cel puţin o săptămână înainte de începerea lucrărilor ei.

Membrii cu drept de vot pot participa la lucrările A.G. şi prin intermediul mijloacelor electronice disponibile: chat, forum, etc.

Adunarea este deliberativă dacă la lucrările ei participa cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor.

Dacă la data convocării numărul membrilor participanţi la A.G. este mai mic de 50 % + 1, va fi convocată, în cel mult 7 zile, o nouă adunare care va adopta hotărâri cu majoritatea simplă a celor prezenţi.

Adunarea Generală adoptă hotărâri prin votul majorităţii simple (50%+1) al celor care participă la lucrările A.G.:

–         alege Preşedintele şi Vice-preşedintele HP, membrii Consiliului şi Revizorul;

–         aprobă Statutul HP; modifică şi completează Statutul cu votul a 2/3 din numărul membrilor HP prezenţi la AG;

–         aprobă Bugetul HP;

–         aprobă anual cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei lunare;

–         aprobă rapoartele Preşedintelui şi a Revizorului.

VI. Consiliul (suspendat pînă pe 11 mai 2016)

Consiliul este organul de conducere al organizaţiei în perioada dintre lucrările Adunării Generale şi este compus din 3 membri aleşi de A.G.

Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul statut şi cu Regulamentul privind funcţionarea Consiliului Asociaţiei Hyde Park, adoptat de AG.

Preşedintele şi vicepreşedintele HP sunt membri de drept al Consiliului. Membrii Consiliului nu pot să fie membri de partid sau în guvern.

În vederea realizării sarcinilor sale Consiliul adoptă decizii. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor care participă la vot. În caz de paritate de voturi se iniţiază consultări şi se procedează la o nouă votare. În cazul aceleiaşi distribuiri de voturi, votul Preşedintelui este hotărâtor. Consiliul este considerat deliberativ dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din membrii aleşi.

Orice membru al Consiliului poate contesta în A.G. acţiunile Preşedintelui în cazul în care consideră că acestea au fost făcute în detrimentul scopurilor HP.

Consiliul aprobă acordurile încheiate de Preşedinte care privesc patrimoniul HP. Aprobarea priveşte acordurile care angajează peste 40% din patrimoniul HP, precum şi acordurile care privesc înstrăinarea patrimoniului HP. Acordurile menţionate încheiate fără aprobarea Consiliului nu angajează patrimoniul HP.

Consiliul:

–         stabileşte direcţiile de realizare a scopurilor statutare;

–         organizează şi coordonează activitatea curentă a organizaţiei;

–         convoacă sesiuni extraordinare ale A.G.;

–         acceptă noi membri ai Organizaţiei conform prevederilor Statutului;

–         realizează în practică hotărârile A.G.;

–         ajustează Bugetul HP adoptat de către A.G. la necesităţile activităţilor curente ale organizaţiei.

Consiliul este ales pentru o perioada de un an.

Consiliul este convocat de Preşedinte o dată în lună şi ori de câte ori este necesar la propunerea oricărui membru al Consiliului.

Membrii Consiliului pot fi revocaţi de Adunarea Generala la propunerea Preşedintelui, a oricărui membru al Consiliului sau membru al HP, cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

Calitatea de membru al Consiliului HP poate înceta şi prin retragerea deliberată a membrului în baza unei cereri scrise sau prin eliminarea sa din cauza nerespectării Regulamentului privind funcţionarea Consiliului Hyde Park. În acest caz, cvorumul este recalculat, iar Consiliul îşi continuă activitatea în acea componenţă până la convocarea AG.

VII. Revizor

Revizorul este persoana care monitorizează activitatea HP, a Preşedintelui şi a Consiliului. Este ales de A.G. pentru o perioadă de un an.

Revizorul nu poate să fie membru de partid sau în guvern.

În exercitarea atribuţiilor sale revizorul:

–         sesizează Preşedintele privind încălcarea prevederilor statutare de către membrii Consiliului;

–         sesizează Consiliul privind încălcările prevederilor statutare de către orice membru;

–         sesizează A.G. privind acţiunile Preşedintelui contrare prevederilor statutare;

–         întocmeşte un raport propriu privind activitatea Consiliului, pe care-l prezintă anual A.G.;

–         organizează şi efectuează controlul activităţii economico-financiare a HP.

VIII. Preşedintele HP (suspendat pînă pe 11 mai 2016)

Preşedintele este ales pentru o perioadă de doi ani. Preşedintele are următoarele funcţii şi sarcini:

–         realizează în practică hotărârile A.G. şi urmăreşte executarea deciziilor Consiliului;

–         este reprezentantul HP în relaţiile externe;

–         semnează acordurile în numele HP;

–         aprobă atribuţiile membrilor Consiliului;

–         prezintă A.G. raportul asupra activităţii HP, inclusiv asupra activităţii economico-financiare.

Preşedintele trebuie să specifice în mod expres, atunci când luările sale de poziţie în public nu sunt făcute în calitate de reprezentant al HP. El este obligat să-şi revoce acţiunile atunci când acestea contravin prevederilor statutului.

În activitatea sa Preşedintele este ajutat de Vicepreşedinte, căruia îi poate delega o parte din funcţiile sale. În lipsa Preşedintelui atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de Vicepreşedinte. Vicepreşedintele este ales de către AG pentru o perioadă de un an.

IX. Senatul onorific HP

Senatul este un organ consultativ. Calitatea de membru în Senat este conferită sau retrasă prin decizia Consiliului HP la propunerea membrilor organizaţiei. Membrii Senatului pot să nu fie membri HP, dar nu trebuie să fie lideri politici sau guvernamentali.

X. Dobândirea si încetarea calitatii de voluntar. Drepturile si obligatiile voluntarilor HP

Pentru a dobândi calitatea de voluntar al HP, solicitantul trebuie sa îndeplineasca urmatoarele condiții: să accepte prevederile prezentului statut; să înainteze o cerere pe suport hârtie sau format electronic administrației HP;

Calitatea de voluntar încetează de drept la data când prezinta o cerere unui consilier al Asociatiei; prin decizia Consiliului pentru încalcarea prevederilor statutului;

Voluntarii au dreptul: să participe gratuit la cursurile de instruire organizate de HP; să participe activ la elaborarea și derularea activităților și a proiectelor HP; să se încadrareze în activitatea HP pe funcții corespunzătoare aptitudinilor lor;

Voluntarii au următoarele obligații: să respecte legislația și Statutul HP; să respecte deciziile organelor de conducere ale HP; să se abțină de la fapte care dăunează organizației; să îndeplinească responsabil sarcinile primite în activitățile în care s-au implicat;

XI. Dobândirea si încetarea calității de membru. Drepturile și obligațiile membrilor HP

Dobândirea calității de membru e posibilă doar după ce solicitantul activează în cadrul HP în calitate de voluntar pentru o perioadă de minim trei luni.

Calitatea de membru încetează la data când prezinta o cerere unui consilier al asociației; prin decizia Consiliului pentru încălcarea prevederilor statutului.

Membrii au dreptul: să aleagă și să fie aleși în funcții de conducere în cadrul HP; să participe la activitățile HP; să se pronunțe asupra diverselor aspecte ale activității HP; să își probeze calitatea de membru, în exercitarea atributiilor specifice, cu legitimația de jurnalist, eliberată de HP

Membrii au următoarele obligații: să respecte legislația și Statutul HP; să respecte deciziile organelor de conducere ale HP; să se abțină de la fapte care daunează imaginii organizației; să contribuie la realizarea scopurilor HP; să mediatizeze activitățile, proiectele și campaniile HP; să pastreze confidențialitatea informațiilor la care au acces în cadrul activității; să nu deterioreze mijloacele tehnice din dotarea HP, care i-au fost încredințate; să achite cotizaţia lunară de membru, stabilită anual de A.G.

XII. Încetarea activităţii HP

HP îşi încetează activitatea: prin decizia A.G. dacă pentru aceasta au votat 3/4 din membrii HP.

După lichidare, patrimoniul rămas va fi utilizat în vederea realizării scopurilor statutare ale HP.

Aprobat de către Adunarea Generală a fondatorilor, proces-verbal nr.1 din 11 mai 2003

Modificat de către Adunarea Generală a membrilor din 09 mai 2009

Modificat de către Adunarea Generală a membrilor din 17 ianuarie 2015

sfârşit

  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: